Juridische voorwaarden

          voor de toegang tot en het gebruik van deze website van Groothandel Rebergen

Vrijwaring
Groothandel Rebergen heeft alle informatie op deze website zorgvuldig gecontroleerd en doet haar uiterste beste deze te verdiepen en up-to-date te houden. Niettemin geeft Groothandel Rebergen geen enkele garantie met betrekking tot volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welk informatie op deze Website ook. Groothandel Rebergen wijst elke verplichting tot updating van deze informatie van de hand. Groothandel Rebergen
behoudt zich het recht voor op elk moment deze voorwaarden te actualiseren via deze pagina. U bent gebonden aan elke revisie en u wordt daarom geadviseerd periodiek de voorwaarden op deze pagina opnieuw te bezien.

boven zijde pagina

Hyperlinks
Groothandel Rebergen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van paginaís op andere websites, van waaruit of waarnaar vanuit deze Groothandel Rebergen website wordt verwezen.

boven zijde pagina

Gebruik
Noch
Groothandel Rebergen noch enige andere derde die betrokken is bij het maken van deze website is aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen voortkomen uit de toegang tot, het gebruik van of het uitgaan van (informatie uit of de inhoud van) deze website, inclusief mogelijke virussen die uw computer kunnen infecteren.

boven zijde pagina

Copyright
Groothandel Rebergen geeft u hierbij het recht kopieŽn van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, op te slaan en te reproduceren, mits onder de volgende voorwaarden:

  • (gedeelten van) deze website mag (mogen) alleen worden gebruikt voor informatiedoeleinden en mag (mogen) niet worden verspreid met commerciŽle of politieke doeleinden;
  • (gedeelten van) deze website mag (mogen) niet worden veranderd op welke wijze dan ook;
  • op elke kopie of gedeelte daarvan moet worden vermeld dat de kopie afkomstig is van de Groothandel Rebergen-website.

boven zijde pagina

Website privacy policy
Groothandel Rebergen acht zich verplicht uw privacy op deze website te beschermen. Zij neemt daartoe redelijke voorzorgsmaatregelen om alle informatie die verkregen is van bezoekers zeker te stellen tegen onbevoegd gebruik.

boven zijde pagina

Anonieme bezoeken
Indien u onze website bezoekt zonder ons te vertellen wie u bent of informatie over uzelf te openbaren, zal
Groothandel Rebergen niettemin enige gegevens verzamelen, betreffende de domeinnamen. Deze informatie wordt verzameld om statistisch het aantal bezoeken, de bezoektijd op de website en de respectieve paginaís te meten. Groothandel Rebergen gebruikt deze informatie om het gebruik te monitoren en de inhoud van haar website te verbeteren.

Groothandel Rebergen  zal geen andere informatie van anonieme bezoekers verzamelen.

boven zijde pagina

Benoemde bezoeken
Indien u onze website bezoekt om informatie te vragen (zoals brochures) of om feedback te vragen, is het nodig dat
Groothandel Rebergen uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail, postadres en telefoonnummer) of uw specifieke belangstelling (zoals productinformatie) kent.

Groothandel Rebergen  wil deze persoonlijke gegevens alleen voor deze doeleinden gebruiken.

Groothandel Rebergen kan derden inschakelen om de verzoeken af te wikkelen.

boven zijde pagina

Cookies
Groothandel Rebergen wil u behulpzaam zijn bij de toegang tot haar website door het gebruik van cookies. Een cookie is een klein data-element dat een website naar uw browser kan sturen, waarna dat in uw computer wordt opgeslagen, zodat u bij een volgende bezoek door ons zult worden herkend.
U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geÔnformeerd wanneer u een cookie ontvangt of zodanig dat uw browser cookies weigert.

boven zijde pagina

Producten
Alle informatie op deze website door of namens Groothandel Rebergen verstrekt met betrekking tot haar producten, zij het in de vorm van gegevens, aanbevelingen of anderszins, steunt op onderzoek en wordt geacht betrouwbaar te zijn, doch Groothandel Rebergen stelt zich geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor toepassing, verwerking of ander gebruik van voornoemde informatie en producten, noch voor de gevolgen daarvan.

boven zijde pagina

Trademarks
Alle trademarks die op deze website worden getoond zijn zowel geregistreerde als ongeregistreerde trademarks van Groothandel Rebergen of derden. Uit niets op deze website kan worden afgeleid dat enige licentie of recht op deze trademarks is gegeven zonder schriftelijke toestemming van Groothandel Rebergen of deze derden. Elk misbruik van deze trademarks op deze website en in de inhoud van deze website is strikt verboden.

boven zijde pagina

Toepasselijk recht en geschillen
Groothandel Rebergen beheert deze website ("www.rebergen.net") vanuit haar locatie in Veenendaal. Bij toegang tot deze website komen zowel u als Groothandel Rebergen overeen dat Nederlands recht van toepassing is op het gebruik van deze website. U en Groothandel Rebergen komen eveneens overeen dat eventuele geschillen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Zwolle.

boven zijde pagina